background

Coöperatieve Jacht- en Visserijvereniging 'De Goede Vangst'

De Goede Vangst

Aal Anguilla anguilla

Baars Perca fluviatilis

Brasem Abramis brama

Blankvoorn Rutilus rutilus

Bittervoorn Rhodeus amarus

Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus

Graskarper     Ctenopharyngodon idella

Karper Cyprinus carpio carpio

Kolblei Blicca bjoerkna

Kwabaal Lota lota

Pos Gymnocephalus cernua

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus

Rivierdonderpad Cottus perifretum

Riviergrondel Gobio gobio

Snoek Esox lucius

Snoekbaars Sander lucioperca

Spiering Osmerus eperlanus

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris

Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus

Zeelt Tinca tinca

Zonnebaars Lepomis gibbosus